หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็น หลักสูตรดีเด่น ประเภทยอดนิยม ประจำปี 2566 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สังขรัตน์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ในพิธีมอบรางวัลหลักสูตรดีเลิศ/ดีเด่น ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567