ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี รศ.ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม รองคณบดีฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มอบรางวัลแก่คณาจารย์ นักวิจัยผู้มีผลงานดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2566 ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 48 ปี ณ ห้องประชุมศ.นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เพิ่มเติม : รายชื่อนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2566.pdf   รายชื่อรางวัลสายปฏิบัติการ ประจำปี 2566.pdf