ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Unveiling the properties of ethanolic extract of propolis against Cryptococcus neoformans based on nano-delivery system ในงานประชุมวิชาการ "The Joint International Symposium of Translational Medicine Research & The 5th Anniversary for Double Degree Program between Japan (KU) and Thailand (MU, KKU, PSU and CMU)" จัดโดย ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต ร่วมกับสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวรกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566