นางสาวนิชานันต์ เก่งเดชา นางสาวภุมรีรัตน์ บุญจันทร์ นางสาววิชญาพร แสนเมือง นางสาวมลธิชา วงศ์จักร นายภานุวิชญ์ พยาวัง และนายพชร วงศ์สุรวณิชย์ นักศึกษาปริญญาโทสาขากายภาพบำบัดบัณฑิต นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ร่วมจัดนิทรรศการโชว์ผลงานสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกิจกรรม นายก “เศรษฐา” และคณะลงพื้นที่พบปะกลุ่มนักศึกษา และสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้าน Startup Soft Power (Creative Lanna) และ Tech & Digital โดยนำเสนอผลงานวิจัย Balance-D ระบบการประเมินความเสี่ยงล้มในผู้สูงอายุด้วยเซ็นเซอร์วัดแรงเฉื่อยแบบ 3 แกน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษ ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566