สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน AMS CMU 48 ปี "ชาวสีน้ำเงินสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์พี่น้อง" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อให้ศิษย์เก่าร่วมพบปะ ซึ่งมีศิษย์เก่ามาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคุณจำลอง เจริญวัฒนากุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ให้แก่ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการ หรือทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 14 ท่าน ประจำปี 2566 ดังนี้

 

สาขาเทคนิคการแพทย์

1. คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล
2. คุณอานุไร จิตต์สุรงค์
3. คุณพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล
4. คุณนิภาพรรณ ลี้ตระกูล
5. ดร.กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์
6. คุณสุมาลี ชะนะมา
7. คุณพรทิพย์ พงษ์สามารถ
8. ดร.กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา
9. ดร.ฐิติวัสส์ สุวคนธ์

สาขารังสีเทคนิค

10. ดร.ช่ออัญชัน (ประพันธ์ศรี) วาเลนทีน
11. ผศ.ดร.ปนัสดา อาวิคุณประเสริฐ
12. ดร.กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี

สาขากิจกรรมบำบัด
13. คุณพิลาศิณี สุวรรณ

สาขากายภาพบำบัด
14. นายแพทย์ธนธัส ภูวิชัย