รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเป็นพันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพระดับในเอเชีย–แปซิฟิก (Asia – Pacific Alliance of Health Leaders – APAHL) ในหัวข้อเรื่อง Healthy Ageing in Action through Healthcare Education, Practice and Research โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ จาก 5 สถาบันการศึกษา (Chiang Mai University (CMU), International Medical University, Malaysia (IMU), Mahidol University (MU), University of Hong Kong (HKU), Yamaguchi University (YU)) เข้าร่วมโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล ด้านการเสริมพลังขีดความสามารถให้แก่นักศึกษาในการก้าวเป็นผู้นำด้านสุขภาพ อันจะก่อให้เกิดแนวคิดการพัฒนาเพื่อบ่มเพาะสร้างสรรค์ความยั่งยืนทางด้านสุขภาพองค์รวมโดยการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ และเกิดผลลัพธ์ที่ดีด้านสุขภาพของประชากรต่อไป ณ Faculty of Medicine, School of Nursing, Hong Kong University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2566