ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายแพทย์สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่