คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะให้คณาจารย์และบุคลากรด้านเทคนิคการให้การปรึกษาและการดูแลนักศึกษาด้านสุขภาพจิต มีการบรรยายภาพรวมปัญหาสุขภาพจิตในนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณสุทธิณี ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมเข้าใจเรื่องความผิดปกติทางจิตเวชและลักษณะปัญหาในนักศึกษา และการช่วยเหลือเบื้องต้นทางด้านสุขภาพจิต โดย ทีมนักจิตวิทยากองพัฒนานักศึกษา  ณ ห้องบรรยาย NT102 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-15.00 น.