ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤช ใจคุ้มเก่า อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Young Investigator Travel Grant Award ในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  A combination of dapagliflozin and metformin ameliorates diabetic nephropathy by suppressing oxidative stress, inflammation, apoptosis, and activating autophagy in diabetic rats ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Federation of the Asian and Oceanian Physiological Societies Congress (FAOPS 2023) ณ เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566