ภาควิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรินยา ศรีเพชราวุธ หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ออกให้บริการวิชาการชุมชน เนื่องในโอกาส “วันกิจกรรมบำบัดโลก” ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 – 12.00 น. 

ซึ่งภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นหนึ่งในสมาชิกของ The World Federation of Occupational Therapists (WFOT)  โดยเข้าร่วมและดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้  WFOT ได้กำหนดธีมวันกิจกรรมบำบัดบัดโลกคือ  "Unity through community กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวด้วยพลังชุมชน"