นางสาวภุมรีรัตน์ บุญจันทร์ นางสาวมลธิชา วงศ์จักร์  นางสาววิชญาพร แสนเมือง นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 นางสาวนิชานันต์ เก่งเดชา นักศึกษาปริญญาโทสาขากายภาพบำบัด และนายศิริพัฒน์ คำมีศรี นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ และตัวแทนนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผ่านเข้ารอบโครงการ "เส้นทางงานวิจัยสู่สุดยอดธุรกิจใหม่ในตลาดจริง (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 11" ระดับมหาวิทยาลัย จากการนำเสนอผลงานวิจัย  Balance-D โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล และอาจารย์ ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเป็น 1 ใน 3 ทีม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566