ทนพญ.จุติฝัน คิดฉลาด ประธานบริษัท เอ อาร์ ที ไบโอเทค จำกัด ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 36 ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ ในกระบวนวิชา การเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ (Entrepreneurship for Medical Technology Students) พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดี เป็นผู้รับมอบ ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566