ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และคณาจารย์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมรับฟังการนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานทางด้านธาลัสซีเมียและเทคนิคขั้นสูง ของนักศึกษาจาก Faculty of State Islamic University Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia ที่เดินทางมาฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงานที่ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์  ณ ห้องประชุมแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566