คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชณีย์ พัดงาม ผู้ช่วยคณบดีด้านการศึกษา และคณาจารย์จาก 5 สาขาวิชา ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค สาขากายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด สาขาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566