คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลับเชียงใหม่ จัดงาน "มุทิตาคารวะ เกษียณสุขเกษมสราญ 66" เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสิรฐคณบดีเป็นประธานและกล่าวเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจตลอดมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ อาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เกษียณอายุทั้งในปีนี้และปีที่ผ่านๆ มา ภายในงานมีการฉายวิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ และดนตรีจากวง AMS Band ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566

โดยในปีนี้ คณะเทคนิคการแพทย์มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่
1. ศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์              สังกัดภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
2. รศ.ดร.ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง          สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด
3.ผศ.ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ        สังกัดภาควิชารังสีเทคนิค
4.คุณนิกร ตาสิงห์                             สังกัดสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
5.คุณธนัทพล ศรีแสวง                      สังกัดสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
6.คุณวันเพ็ญ ไวสืบข่าว                     สังกัดสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์

 

ภาพงานเกษียณ 2566 เพิ่มเติม >> คลิก