นักเทคนิคการแพทย์ หน่วยประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย ทนพญ.พนิดา ปงปัญญายืน ทนพญ.เสาวณิต ชัยรัตนภิวงศ์  ทนพ.ภูวดล เหล่าอาภากุล และทนพญ.พนิดา กุลวงค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอผลงาน Oral presentation ประเภทวิจัย/นวัตกรรม สนับสนุนการบริการทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาวัตถุควบคุมคุณภาพการตรวจ ESR สู่การเป็นผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ESR แห่งแรกในประเทศไทย ในโครงการ CMU - KM Day ประจำปี 2566 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สานพลัง มช. สรรสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม ขับเคลื่อนแผนฯ 13” ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566