คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกให้บริการวิชาการชุมชน เนื่องในโอกาสพิเศษวันแม่แห่งชาติ โดยมี การจัดอบรมการดูแลตนเองและตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน บริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ทดสอบสมรรถภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา แขน ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต ความยืดหยุ่นของข้อไหล่ แขน หลัง ขาด้านหลัง การทรงตัว ประเมินระดับพฤฒพลังและให้คำแนะนำเพื่อปรับวิถีการดำเนินชีวิต ประเมินความสามารถในการระลึกคำ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสมอง โดยมีผู้รับบริการมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566