ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 197626 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัล นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาวิชาการ/วิจัย ในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 45 (The 45th Annual Conference of The Association of Medical Technology of Thailand; ACMTT 2023) จัดโดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ณ ICON SIAM กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566