ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 167619 ในโอกาสได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566