คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา พันธุรี,อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คว้า 2 เหรียญทอง แบดมินตันจากคู่ผสม อายุ 40 ปี และคู่ผสม อายุ 45 ปี กภ.ธีรภัทร์ ทัศนศรีวรการ,นักกายภาพบำบัดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คว้า 1 เหรียญทองแดง จากกรีฑา 4x400 และ กภ.ทศพล ชำนาญกิจ,นักกายภาพบำบัดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คว้า 1 เหรียญทองแดง จากกรีฑา  4x100 และ 1 เหรียญเงิน จากกรีฑา  4x400 ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 "The Happiness Games" ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยการแข่งขันกีฬาปีนี้มีนักกีฬาที่เป็นคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วม ดังนี้
 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส - แบดมินตัน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล - แบดมินตัน
  • นางสาวรุ่งทิวา กันทะอินทร์ - วอลเลย์บอล
  • นายณัฐติพงษ์ สมมา - วอลเลย์บอล (ผู้ฝึกสอน)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา - ฟุตบอล