อาจารย์หทัยชนก อภิโกมลกร และ อาจารย์ ดร.พัชญ์พิไล ไชยวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนส่งมอบนวัตกรรม "เครื่องมือประเมินผลลัพธ์ความคิดความเข้าใจทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องของความคิดความเข้าใจ (Occupational Therapy Cognitive Outcome Measure for the elderly with cognitive impairments: OTCOM)" ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ได้พัฒนาขึ้นมาจากงานวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยา มั่นเขตวิทย์ เป็นหัวหน้าโครงการ ส่งมอบให้กับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาต่อไป โดยมี นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นตัวแทนรับมอบ  ณ บต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566