ศาสตราจารย์ ดร. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา อาจารย์ประจำแขนงภูมิคุ้มวิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมกับนักวิจัย ดร. วีรญา ทองคำ สังกัดสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำที่ศูนย์พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน และศูนย์ชีวโมเลกุลเพื่อการรักษาและตรวจวินิจฉัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย พร้อมด้วยนางสาวพันทนา คำเขียว สังกัด หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้นำผลงาน เรื่อง “Modified interferon-gamma for adult onset immunodeficiency therapy” เข้าร่วมกิจกรรม Workshop on “Venture co-creation: Co-Creation from deep tech to startups; from 0-1” จัดโดย สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนเส้นทางวิชาชีพของบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการสรรหา Deep Tech ที่น่าลงทุนตลอดจนขั้นตอนการผลักดันผลงานวิจัยไปยังกลุ่มนักลงทุนเพื่อสร้างโอกาสในการสานต่อไปสู่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีทีมวิทยากรจาก Origgin Ventures Pte Ltd. ซึ่งเป็น The Deep-Tech Venture Creator of Singapore กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมแมนดาริน จังหวัด กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2566 และผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล Grand prize จากการนำเสนอในรูปแบบ Pitching ต่อนักลงทุน
 
 
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.