ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบอุปกรณ์สำหรับใช้ฝึกผู้ป่วยให้กับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับเทศบาลตำบลแม่วาง และเข้าไปมีส่วนช่วยให้คำปรึกษาฟื้นฟูให้กับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ นำโดย รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร. พิศักดิ์ ชินชัย อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด ณ เทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566