นายกาณฑ์ นุ่นงาม รหัสประจำตัวนักศึกษา 621110177 และนางสาวพิมพ์พจี พงศ์สุขธน รหัสประจำตัวนักศึกษา 621110212 นักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ได้รับรางวัล Diamond Award ในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง “Resolution Enhancement for MRI using Deep Learning Approach” โดยมี อ.ดร.อุเทน ยะราช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการนักศึกษารังสีเทคนิค ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 “3rd RT PCCMS Undergraduate Research Conference 2023” จัดโดย โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566