ศาสตราจารย์ ดร.สารคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดโครงการผู้บริหารสัญจรพบปะบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 2) การขยายงานพื้นที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รายงานสรุปผลการดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ตามข้อเสนอแนะของบุคลากร และการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแก่บุคลากรเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค เพื่อนำไปพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์ต่อไป ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566