ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคนิคแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่กระทำสืบต่อกันมา โดยมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการ โรงเรียน หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงร่วมพิธีทำบุญดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก