คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนาวิชาการกับคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยฯ ประจำปี 2566 ในประเด็นเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ บรรยายเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้และการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์”  ทั้งมี คณาจารย์ นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ (CMU-RL 4-7, 8-9) เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 2