คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิจัยโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “Workshop: Research Presentation & Development of High Impact Publications” เพื่อการนำเสนอความก้าวหน้า พัฒนาผลงาน และแนวทางการวิจัยในระดับสากลของกลุ่มวิจัยฯ ร่วมกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ณ Bang Saen Heritage Hotel จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566

โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ Dr. Manabu Ato, National Institute of Infectious Diseases, Japan และ Professor Gregory J. Bancroft, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK. ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ ได้นำทีมนักวิจัยผู้ช่วยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์ ดร.อานันต์ นิธิชานน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำทีมนักวิจัยผู้ช่วยและนักศึกษาในกลุ่มวิจัยฯ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูล ความก้าวหน้า โครงร่าง แผนงาน และการเตรียมผลงานต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่าปัจจัยกระทบสูง รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมบรรยากาศทางงานวิจัยในระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมและความสามารถในการทำงานเป็นทีมในอนาคต นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในโครงการวิจัยสหสาขาวิชา ด้านฝุ่นพีเอ็มและผลกระทบต่อสุขภาพในตำบลสันนาเม็ง ประกอบด้วยนักวิจัยร่วม ได้แก่ ผศ. ดร. มุจลินทร์ ประสานณรงค์ (ภาควิชากายภาพบำบัด) อาจารย์หทัยชนก  อภิโกมลกร (ภาควิชากิจกรรมบำบัด) และ ผศ. ดร. พูนทรัพย์ ผลาขจรศักดิ์ (ภาควิชาเทคนิคการแพทย์) นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยโดยนักวิจัยรับเชิญ ได้แก่ ผศ.ดร. อุษรา ปัญญา (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์) และ ดร. วิภาวี แสนวงษา (สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค เขต 10, อุบลราชธานี) ผลการประชุมจะนำไปสู่การเพิ่มพูนความร่วมมือ การขยายทุน และสร้างมาตรฐานงานวิจัยในระดับสากล พร้อมทั้งสร้างงานวิจัยคุณภาพที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพในชุมชนต่อไป