คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 (AMS Grad Student Meeting) เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา และเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษจาก คุณอธิรัตน์ จรรยหาญ, Data Scientist, Director of Data at BukuWarung, Singapore ในหัวข้อ “การจัดการข้อมูลในงานวิจัยระดับหลังปริญญา”  และ ดร. สิทธิโชค โสมอ่ำ, ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การคำนวณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในหัวข้อ “โปรแกรม Chat GPT ในการช่วยเขียนงานวิจัยและตรวจสอบการคัดลอกผลงาน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลในงานวิจัยระดับหลังปริญญา และรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม Chat GPT ในการช่วยเขียนงานวิจัยและตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ข้อดีและข้อเสียของโปรแกรม Chat GPT อีกทั้งยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์และกีฬาฮาเฮ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.00 - 12.00 น.