คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งประเทศฝรั่งเศส (Institut de Researche pour le Developpement, IRD) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 (1st PRESTO symposium) ในหัวข้อเรื่อง “Collaborative Strategy for One Health Projects Building”  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ Dr.Eric Deharo ผู้แทนของสถาบัน IRD ณ สปป. ลาว เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหลากหลายสหวิชาชีพ ด้วยมุมมองที่แตกต่างของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้มองเห็นปัญหาโดยรวม และสามารถออกแบบงานวิจัยที่ช่วยเตรียมพร้อมและป้องกันการระบาดของโรคระบาดในอนาคตที่มีประสิทธิภาพได้ โดยมีนักวิจัยจากสถาบัน IRD ได้แก่ Dr.Nicole Ngo-Giang-Huong และ Dr.Sabrina Locatelli  ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย คำดวง อาจารย์จากภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้ประสานงาน ณ วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม ดิ เอมเพลส พรีเมียร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่