คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ชื่อโครงการ "อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์" เพื่อชี้แจงสาระสำคัญ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “อนาคตกับความท้าทายของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์” และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สังขรัตน์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “สรุปสาระสำคัญของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565” และ “ความสำเร็จของหลักสูตร รางวัลหลักสูตรดีเด่น หลักสูตรดีเลิศ: มองรอบด้าน เพื่อการพัฒนา” นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มอภิปราย ในหัวข้อ “อนาคตของหลักสูตร: สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา” เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ ณ Eastin Tan Hotel Chiang Mai เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น.