คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกระบวนการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่ถูกต้อง โดยมี คุณณัฐกร ศศิธร และคุณชวนากร สุวรรณเลิศ จากกองบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนิภา บุญระยอง อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการจัดทำเอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ตั้งใจ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวปฏิบัติในการกรอกแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (กพอ.) เมื่อวันจันทร์ที่ 22  พฤษภาคม 2566 ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่