ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาภาควิชาฯ ประจำปี 2566  เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา การร่วมกันพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ การบริการจัดการภายในภาควิชา รวมทั้งกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมจากทีมขะใจ๋ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล หัวหน้าภาควิชาฯ และบุคลากรของภาควิชาฯ เข้าร่วมสัมมนา ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 ณ สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา