รองศาสตราจารย์สุพจน์ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ ศิษย์เก่ารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 2211062 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ) ได้รับรางวัล “นักรังสีต้นแบบผู้เป็นแบบอย่าง” ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 31 “50 ปี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย” ณ โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566