คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 และเปิดรับฟังข้อคิดเห็น วิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งการแถลงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี และบรรยายการดำเนินการระบบคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทาง CMU-ITA 2023 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม รองคณบดี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่

 

ภาพข่าวเพิมเติม >> https://cmu.to/AMSCMUseminar2023