ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ประจำปีการศึกษา 2566  (สาขาวิชารังสีเทคนิค)

       คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สองประจำปีการศึกษา 2566 ในสาขาวิชารังสีเทคนิค จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครไว้เป็นหลักปฏิบัติ โดยผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ หัวข้อ อื่นๆ /การรับนักศึกษาเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ประจำปีการศึกษา 2566 

เงื่อนไขการเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
1. เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์ (ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ทุกสาขา)
2. มีอายุไม่เกิน 29 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.40
4. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
5. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
        -    มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
        -    เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
        -    มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
        -    ตาบอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

 

การดำเนินการเกี่ยวกับการสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ https://cmu.to/seconddegree และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2. การยื่นใบสมัคร ให้ดำเนินการยื่นใบสมัครตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในรายละเอียด และส่งไฟล์มาที่
    E-mail : puntamanut@reg.cmu.ac.th  ภายในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ถึงวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 

 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดารสมัครได้ที่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ เมนู อื่นๆ / การรับนักศึกษาเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
                                          ประจำปีการศึกษา 2566 

 

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ประจำปีการศึกษา 2566.pdf