นักศึกษาปริญญาโท สาขากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ Seirei International Research Conference 2023 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย Seirei Christopher University ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

นายเจษฎ์บดินทร์ คุ้มครองเล็ก ได้รับรางวัล Best student oral presentation ในหัวข้อเรื่อง “Effects of a Life Skills Enhancement Program on the Life Skills and Risk Behaviors of Social Media Addiction in Early Adolescence” และ

นางสาวศิริญาณี ลิ้มทองเจริญ ได้รับรางวัล Best Student Poster Presentation ในหัวข้อเรื่อง “Behavior of Adolescent Students with Hearing Impairment using Social Media in Special Educational Schools”