ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ นักศึกษาเก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสนักศึกษา 2011020 ในโอกาสรับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาการ 

ในพิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566