ศาตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ดร.ณัฏฐฎา ป้านประดิษฐ์ จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสมาประชุมหารือด้านงานวิจัยร่วมกับทีมวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ และลงนามข้อตกลงเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษและนักวิจัย สังกัด LUCENT International Collaboration ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565