ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนาออนไลน์ สำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติงาน เรื่อง การสอนทางคลินิกในศตวรรษที่ 21 และการจัดการภาวะเปราะบางและมวลกล้ามเนื้อน้อยทางกายภาพบำบัด รุ่นที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ภู่ขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ อริยชัยกุล รองศาสตราจารย์ ดร. จิรกฤตธ์ ลีลารุ่งระยับ รองศาสตราจารย์สายนที ปรารถนาผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ บริพันธกุล รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสา ปาระมียอง ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (zoom) 

ติดต่อ
  • facebook