ทีมวิจัยจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย ได้เชิญ Professor Jeremy Brown และ Dr. Samantha Palethorpe จาก University College London (UCL) ประเทศสหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมชมงานและปรึกษาหารืองานวิจัยในโครงการร่วม ณ โรงพยาบาลลำพูน จ.ลำพูน พร้อมด้วยนางสาวศิริธรณ์ สุระจินดา นักวิจัยในโครงการ จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565  ตั้งแต่เวลา 10.00 -16.00 น.

โอกาสนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายแพทย์นพรัตน์ วิบุลสันติ และคณะผู้เกี่ยวข้องในหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อโรงพยาบาลลำพูน อาทิ ทนพ.ปิยะพงษ์ ปินตา หัวหน้าห้องปฏิบัติการ, นางมาลีวรรณ เกษตรทัต หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ พร้อมด้วยนางศศิประภา ตันสุวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวสุภารัตน์ พัฒนรังสรรค์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จึงได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือทันสมัยในภาคเช้า และภาคบ่าย ณ ห้องประชุมอาคาร100ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน เป็นการประชุมร่วม โดยนายแพทย์นพรัตน์ วิบุลสันติ ได้นำเสนอข้อมูลสถิติของเชื้อแบคทีเรียชนิดดื้อยาต้านจุลชีพหลายชนิดที่พบในผู้ป่วยของโรงพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย และร่วมกันปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเพื่อให้ครอบคลุมปัญหาที่พบในผู้ป่วย และสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาผู้ป่วย โดยมีโครงการวิจัยร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป