ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค และคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Faculty of Health Sciences, MAHSA University, Malaysia จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) Miss Chong Phuy Teng 2) Miss Loh Jin Yee 3) Miss Mariyam Balma Habeeb ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์ ณ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 13-23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565