ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้โปรแกรมออกแบบรูปทรงสามมิติ เพื่อใช้ในงาน 3D Printing ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชารังสีเทคนิค โดยมี ดร.สุรักษ์ อุดมสม นักวิจัยจากสถาบันวิศกรรมชีวการแพทย์ เป็นวิทยากร ณ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคกาแรพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

ติดต่อ
  • facebook