ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มอบประกาศนียบัตร ให้กับ Ms. Ayane Kawamoto และ Ms. Yuna Nomoto  นักศึกษาจาก School of Medicine, Faculty of Health Sciences, Kobe University ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้มาฝึกประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่  19 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565 ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

การแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษาให้ได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติงานในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่