ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล จำนวน 1 คัน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-08-03_141000.pdf