คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองภาวะเปราะบางและภาวะกล้ามเนื้อลดในผู้สูงอายุ โดยให้บริการตรวจสมรรถภาพการทำงานและความแข็งแรง ตรวจมวลกล้ามเนื้อขาและแขน ตรวจวัดสัดส่วนไขมัน และประเมินผลและให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ณ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 

ติดต่อ
  • facebook