คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานโล่เกียรติยศทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. ประจำปี 2563 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร