รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปี 2564 ทั้งนี้ ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะดำเนินการจัดส่งเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ให้กับ
นักศึกษาผ่านทาง CMU Mail ของนักศึกษา   รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปี 2564.pdf