ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัณฐ์  หลวงสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาดา สิทธิเดช  ธารินเจริญ  อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "Intensive course in medical bacteriology and clinical microbiology laboratory" ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8 -17 มิถุนายน 2565  

ซึ่งผู้ผ่านการอบรม ได้เดินทางมาฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรแบคทีเรียทางการแพทย์และการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก ณ แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 –31 ธันวาคม 2564  โดยความร่วมมือของ Flaming Fund  และ  โครงการ LOMWRU (Loo-Oxford-Mohosot Hospital-Wellcome Trust Research Unit)

ติดต่อ
  • facebook