ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเส้นทางใหม่  
ประจำปีการศึกษา 2565
         -----------------------------

                               ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เห็นชอบให้คณะเทคนิคการแพทย์ จัดทำโครงการเส้นทางใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่นๆ ที่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพรังสีเทคนิค และมีความประสงค์จะเข้าสู่สายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านรังสีเทคนิค มีโอกาสช่วยเหลือสังคมในด้านสุขภาพแสดงให้เห็นถึงความรักในวิชาชีพรังสีเทคนิค ซึ่งจะส่งผลทำให้ประเทศชาติได้นักวิชาชีพที่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านนี้มากยิ่งขึ้น นั้น

 

                                  บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเส้นทางใหม่   ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเส้นทางใหม่ ปีการศึกษา 2565.pdf